Slovenia

Kaj je Deep Demonstration Slovenija?

Aerial,View,Of,Ljubljana,,Capital,Of,Slovenia

Ogled strani v angleščini

Vlada Republike Slovenije si je zadala ambiciozen in navdihujoč cilj: postati prvo popolnoma krožno nacionalno gospodarstvo na svetu. Deep Demonstration, model sistemskega prehoda v krožno, regenerativno in nizkoogljično gospodarstvo v Sloveniji, predstavlja najboljši način za dosego tega cilja.

Temelji namreč na edinstveni metodologiji, imenovani Deep Demonstration, katere cilj je postavitev portfelja inovacijskih ukrepov, ki urejajo proizvodnjo in tokove odpadkov v ključnih gospodarskih sistemih in izbranih vrednostnih verigah. S tem bodo postavljeni temelji za trajnostno prihodnost, s prenosom znanja pa bo opolnomočena nova generacija okoljskih voditeljev.

EIT Climate-KIC je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva. Naš model sistemskih inovacij izkorišča usklajen portfelj intervencij, ki se zgodijo na področju izobraževanja, inovativnih tehnologij, vključevanja prebivalcev, oblikovanja politik, finančnih podpor in ostalih pomembnih vzvodov sprememb z namenom spodbuditi hitro dekarbonizacijo, prilagajanje podnebnim spremembam in odpornost gospodarstva. Model s pristopi krožnega gospodarstva ustvarja nove trge, poslovne modele in vrednostne verige, ki zagotavljajo doseganje maksimalno 1,5-stopinjsko segrevanje ozračja.

Deep Demonstration se v različnih državah izvaja na osmih področjih, med katerimi je tudi krožno, regenerativno gospodarstvo.

Več o projektih Deep Demonstration po svetu

Deep Demonstration Slovenija z medsektorskim in multidisciplinarnim pristopom presega dosedanje meje, silose in segmentirano razmišljanje znotraj obstoječih disciplin ali dela. Vzpostavlja partnerstva z množico deležnikov, od lokalnih skupnosti in podjetij do znanstvenih institucij in oblikovalcev politik, ter ključni poudarek namenja vzpostavitvi odprte platforme znanj za vse in s tem prenosu znanj.

Sistemski prehod temelji na povezovanju in partnerstvih, nadgradnji obstoječih programov, ponovnemu razvoju, prenosu znanj, testiranju za nadgradnjo ter znanstvenih zaključkih kot podlagi za vse nadaljnje aktivnosti. Proces zagotavlja stalno učenje skozi prakso in vzpostavitev povratnih zank na podlagi učenja, kar je ključno za doseganje želenih sprememb in transformacije celotnega sistema.

Glavni cilj je ustanoviti živ laboratorij za pospeševanje inovacij, v katerem poteka stalno testiranje učinkov z možnostjo ustvarjanja novih prebojnih dognanj in inovacij. V tem modelu vsak člen šteje in vsak posameznik lahko bistveno prispeva k skupnemu razvoju in novemu oblikovanju inovativnih rešitev, ki temeljijo na že obstoječih projektih in izkušnjah različnih deležnikov. Izvedba modela sistemskega prehoda v Sloveniji poteka v letih 2021–2025.

Pričakovani učinki
50% zmanjšanje količine odpadkov na prebivalca
10MT CO2eq zmanjšanje emisij v industrijski proizvodnji
1B povečanje investicij v slovensko krožno gospodarstvo
10.000 novih delovnih mest

Kaj je slovensko stičišče za pametni in krožni prehod?

Image 3 bis

Jedro sistemskega pristopa je integriran portfelj aktivnosti, ki povezuje obstoječe in nove programe ter omogoča sodelovanje deležnikov, ustvarjanje sinergij ter izmenjavo znanj in izkušenj.

Stičišče za pametni in krožni prehod bo služilo kot vstopna točka za vse zainteresirane skupine deležnikov ter bo premoščalo vrzeli med strateškimi načrti in realizacijo. Odgovorno bo za orkestriranje in upravljanje celotnega programa (koordinacijo izvajanja različnih programov, koordinacijo sodelovanja s strokovnjaki in vodji programov) ter za vključevanje skupnosti.

Stičišče bo postalo t. i. hub za pameten in krožen prehod, prostor, v katerem lahko vsakdo pridobi želena znanja in veščine za učinkovito sodelovanje in vključevanje v krožno gospodarstvo.

Pomemben del aktivnosti stičišča je namenjen tudi usposabljanju in izobraževanju, z namenom vzpostavitve močne baze domačih strokovnjakov, ki bodo skrbeli za nadaljnji pretok znanj in razvoj slovenskega brezogljičnega gospodarstva. Tako bo strokovno znanje v državi ostalo tudi po zaključku izvedbe modela prehoda, vsa dognanja, dosežena skozi procese integriranega portfelja, pa bodo na voljo vsem deležnikom.

Sprva bo vzpostavljeno kot virtualno stičišče, v prihodnosti pa se načrtuje tudi fizično stičišče (t. i. Hub), ki bo služilo kot lokacija delavnic, delovni prostor in prostor učenja ter izmenjave znanja z učnim laboratorijem in knjižnico.

Z akcijskim načrtom Deep Demonstration gradimo skupnost okoljskih voditeljev, ki bo Slovenijo popeljala v trajnostno prihodnost. V času izvajanja akcijskega načrta bo veliko priložnosti za vključevanje v skupnost in sodelovanje z zunanjimi povezanimi partnerji.
Pridruži se!
Skupnost

Deep Demonstration Slovenija vzpostavlja povezave med številnimi deležniki: člani skupnosti, javnimi uslužbenci, učitelji in akademiki, učenci in dijaki, zagonskimi podjetji, malimi podjetniki, večjimi gospodarskimi akterji, oblikovalci politik in drugimi. Aktivno vključevanje vseh deležnikov v proces transformacije celotnega sistema omogoča kolektivno soustvarjanje rezultatov in skupno izpolnitev ciljev. V času trajanja akcijskega načrta načrtujemo sodelovanje vseh slovenskih občin, prizadevali si bomo za vključitev vsaj 65 šol, več kot 500 učencev in več kot 60 učiteljev. Podpreti želimo 200 konkretnih projektov podjetij, predvsem MSP-jev in zagonskih podjetij, na področju razvoja krožnih poslovnih modelov in uvajanja okolju prijaznih proizvodov, procesov in storitev.

Priložnost

Pri zasnovi vseh aktivnosti bo pozornost namenjena oblikovanju priložnosti za širitev dognanj, izkušenj, rezultatov ter ostalih rezultatov aktivnosti med deležniki. S številnimi izobraževalnimi programi, dogodki in delavnicami bomo zagotavljali dostop do najsodobnejšega strokovnega znanja ter vzpostavljali raznolike priložnosti mreženja. S tem bomo poskrbeli, da se znanje razvije in ohrani v domačem okolju ter se tudi po izvedbi modela prehoda prenaša naprej. Tekom izvedbe se bodo v obliki povabil, razpisov in pobud vzpostavljale mnoge priložnosti za sodelovanje, tako v izobraževalnih procesih kot pri razvoju novih inovacij, nadgradnji obstoječih rešitev ter dostopanju do in deljenju znanja, izkušenj, dognanj. Vse zainteresirane deležnike pozivamo k rednemu spremljanju možnosti vključevanja, saj s tem kolektivno soustvarjamo rezultate in pripomoremo k skupni izpolnitvi ciljev.

Mednarodni partnerji

Skupnost EIT Climate-KIC omogoča dostop do široke mreže partnerjev, ki seže prek meja Slovenije. Ta skupnost je na voljo za dostop do strokovnih znanj, mednarodnih mrež ter najsodobnejših spoznanj in ugotovitev o tem, kako preiti v krožno, regenerativno in nizkoogljično gospodarstvo.

Stebri, programi in verige vrednosti

Izvedba Deep Demonstration Slovenija bo potekala znotraj definiranih vsebinskih področij, ki so strukturirana v tri stebre in skupno 17 medsebojno povezanih (pod)programov. Med slednjimi jih je devet razporejenih znotraj treh ključnih stebrov, preostali programi pa so horizontalni in tečejo preko vseh stebrov.

Integriran portfelj bo vključeval obstoječe, že uveljavljene programe, med katerimi bo vzpostavil povezovanje za doseganje sistemskih rešitev. Programi predvidevajo vključevanje deležnikov na osnovi razpisov oziroma pozivov k oddaji projektov in k sodelovanju.

Preobrazba gospodarstva se bo odvijala preko šestih ključnih verig vrednosti: Vse industrije, Gozd-les, Grajeno okolje, Mobilnost, Predelovalne industrije in Prehranski sistem.

Spoznaj stebre, programe in verige vrednosti

Stopite v stik Za več informacij kontaktirajte našo ekipo