Aerial,View,Of,Slonevian,Hills,With,A,Church,On,The

Vrni se na glavno stran

Področja delovanja so strukturirana v tri stebre in skupno 17 medsebojno povezanih (pod)programov.

Integriran portfelj bo vključeval obstoječe, že uveljavljene programe, med katerimi bo vzpostavil povezovanje za doseganje sistemskih rešitev. Programi predvidevajo vključevanje deležnikov na osnovi razpisov oziroma pozivov k oddaji projektov in k sodelovanju.

Naslednja slika prikazuje pristop integriranega portfelja in kako je vseh 17 (pod)programov med seboj povezanih.

Steber 1: Ustvarjanje pametnih in krožnih skupnosti

Poslanstvo prvega stebra je ustvarjanje pametnih in krožnih skupnosti skozi temeljni proces učenja.

V središču programa Krožne šole so mladi, ki jih bomo opolnomočili, da postanejo del trajnostnega prehoda in nosilci sprememb. V ta namen bodo sodelovali pri razvoju idejnih konceptov ter reševanju realnih izzivov, s katerimi se soočajo šole, skupnosti, nevladne organizacije in podjetja v razvojni fazi krožnega poslovanja.

Program Krožno učenje in viri omogoča učenje za stalen razvoj izboljšav in za pospešitev kataliziranja sistemskih sprememb ter krožnega vpliva. Proces vključuje (prilagodljivo) povratno zanko, okvir, v katerem potekajo različne oblike učenja. Slednje vzpostavljajo, uporabljajo ter si izmenjavajo dognanja in rezultate, in sicer na način, da jih je mogoče vrniti nazaj v proces za nadaljnjo nadgradnjo, izboljšanje, pospeševanje in večji učinek.

Program Krožne sinergije bo deloval v vseh lokalnih skupnostih in v vseh 12 slovenskih razvojnih regijah. Spodbujal bo lokalno eksperimentiranje in medsebojno učenje. Program bo s strateškim načrtovanjem na regionalni ravni ter z identifikacijo projektov in priprav krepil izvajanje novih prebojnih inovacij na vseh ravneh.

 

Steber 2: Spodbujanje krožnega razvoja

Drugi steber spodbuja in podpira razvoj krožnih inovacij, izdelkov, storitev ter poslovnih modelov.

S tem namenom bo program Odkrivanje krožnosti z različnimi ukrepi večal prepoznavnost slovenskih zagonskih podjetij, t. i. ekopodjetnikov, ki razvijajo nizkoogljične in krožne rešitve, ter jim v vsaki stopnji razvoja nudil podporo. Omogočal jim bo sodelovanje z uveljavljenimi strokovnjaki ter jim z vključevanjem v prilagojene podporne programe zagotavljal komercialni preboj.

Program Podpora krožnim inovacijam mikro, malih in srednje velikih podjetij je razvit kot sklop svetovalnih storitev, njegov namen pa je spodbujati prepoznavanje in izvajanje uspešnih primerov krožnega poslovanja MSP-jev med ključnimi akterji dobavne verige in naročniki. Pri tem bo program raziskoval in ustvarjal sinergije z obstoječimi podpornimi organi in instrumenti za MSP-je, zlasti s Slovenskim podjetniškim skladom in SPIRIT Slovenija – državno javno agencijo za podjetništvo, internacionalizacijo, tuje naložbe in tehnologijo.

Pri sledenju cilja slovenske razvojne politike iz »linearnega« v »krožno« je nujno razumeti, katera podporna orodja so potrebna za prepoznavanje, merjenje in ocenjevanje uspešnosti krožnega prehoda in posledično izvajanja razvojnih strategij. Temu služi program Spremljanje učinkovitosti, ki bo s sistematičnim beleženjem podatkov gradil trdno bazo dokazov o prehodu na vzpostavljeno krožno in nizkoogljično gospodarstvo. Ta bo oblikovalcem politik pomagala pri odločanju o prednostnih nalogah in oceni možnosti oblikovanja politik.

 

Steber 3: Oblikovanje krožnih politik in znanosti

Tretji steber spodbuja sprejemanje ključnih odločitev in politik na osnovi znanstvenih dognanj.

V ta namen bodo v sklopu programa Pionirsko krožno visokošolsko izobraževanje, raziskave in znanost razvita namenska izobraževanja, okrepljeno bo izvajanje raziskav in znanstvenih dosežkov na področju krožnosti in nizkoogljičnosti, vključno z mobilizacijo kapitala in financiranja. Spodbujena pa bo tudi mobilnost študentov in učnega osebja med partnerskimi univerzami in državami.

Program Laboratorij politik prehoda bo stremel k grajenju zmogljivosti za sooblikovanje in izvajanje sistemskih politik za odpravo ovir na ravni politik za pametno in krožno nizkoogljično gospodarstvo in družbo v Sloveniji. Deloval bo kot prostor za eksperimentiranje in preučevanje kompleksnih in sistemskih problemov politik, za reševanje katerih so potrebni alternativni pristopi, ki lahko vodijo do potencialnih preobrazbenih politik in ukrepov.

Krožno naročanje je pristop »ozelenitve« javnih naročil, saj se vloga javnih organov pri prehodu v krožno gospodarstvo dobro odraža na tem področju. Program Krožno naročanje tako predvideva uvedbo načel krožnega gospodarstva v sistem zelenih javnih naročil ter drugih sistemov naročil storitev in izdelkov. Tako lahko krožno naročanje z zahtevo po določeni ponudbi usmeri in podpre prehod v krožno gospodarstvo.

 

Naše stebre in programe podpirajo horizontalni programi, ki preučujejo konkretne sistemske rešitve v zvezi s krožnim financiranjem in vrednostnimi verigami.
Horizontalni Program

Tranzicijski kapital za prehod v krožno gospodarstvo

Sistemski prehod Slovenije v nizkoogljično, krožno gospodarstvo zahteva ustrezno financiranje. Slednje je predvideno v dveh osnovnih oblikah: kot nepovratna sredstva in kot naložbeni kapital. Pri obeh oblikah obstajata dva izziva, ki zahtevata čimprejšnje odgovore: kako mobilizirati kapital in kako obe vrsti financiranja čim učinkoviteje razporediti za nizkoogljični in krožni prehod.

Program Tranzicijski kapital za prehod v krožno gospodarstvo ponuja rešitve za oba izziva, in sicer skozi dva sklopa aktivnosti: Arhitektura financiranja in Transformacijski kapital.

Horizontalni Program

Krožne verige vrednosti

Program Krožne verige vrednosti vključuje serijo podprogramov, ki tlakujejo poti do krožnosti, višje produktivnosti rabe virov in razogljičenja v šestih ključnih verigah vrednosti, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije. Njihovo izvajanje bo potekalo v tesni povezavi z deležniki na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, s čimer bo po vsej državi vzpostavljena močna podpora od spodaj navzgor za izvajanje akcijskega načrta Deep Demonstration. Dejavnosti bodo potekale na sistemski ravni in se osredotočale na krožnost, povezujoč različne verige vrednosti, pri čemer bomo raziskovali inovativne pristope k razogljičenju proizvodnje surovin, vključno z gorivi in drugimi primarnimi viri.

Preobrazba gospodarstva se bo odvijala preko naslednjih šestih ključnih verig vrednosti:

  • Gozd-les: Učinki preobrazbe znotraj te verige vrednosti bodo večja izvozna vrednost gozdno predelovalnega sektorja, širitev trga in večji ponor CO2.
  • Grajeno okolje: Učinki preobrazbe znotraj te verige vrednosti bodo krepitev inovacij za povezane industrije, eko-dizajn in krožna gradnja ter zajem ogljika preko gradnje z lesom.
  • Mobilnost: Učinki preobrazbe znotraj te verige vrednosti bodo zmanjševanje zastojev, krajši potovalni časi in široka raba javnega prostora.
  • Predelovalne industrije: Učinki preobrazbe znotraj te verige vrednosti bodo kroženje surovin, ki ohranjajo kakovost, zamenjava surovin, ki temeljijo na fosilnih virih, ter manjša raba primarnih surovin.
  • Prehranski sistem: Učinki preobrazbe znotraj te verige vrednosti bodo nizkoogljična proizvodnja hrane, zmanjšana proizvodnja sestavin in večstranska dobava hrane.
  • Vse industrije: Krovni program, ki deluje kot vezni člen med vsemi verigami vrednosti. Preko prototipiranja trga stranskih proizvodov in spodbujanja inovacij na tem področju bo zagotavljal preobrazbo v obliki optimizirane rabe virov v vsaki verigi vrednosti.
STOPITE V STIK Za več informacij kontaktirajte našo ekipo